Deklaracja Niedyskryminacji

Zgodnie z zobowiązaniem wobec miasta stołecznego Warszawy, w związku z podpisaną umową poniżej zamieszczamy deklarację niedyskryminacji, którą stosujemy:

„Niniejszym deklarujemy, że nasza firma przyjmuje i stosuje przyjęte przez Miasto zasady równego traktowania, ma świadomość odpowiedzialności prawnej za łamanie przepisów zakazujących dyskryminacji i prowadzi działalność wolną od dyskryminacji, w szczególności ze względu na takie cechy jak płeć, rasa (kolor skóry), pochodzenie etniczne lub narodowość, mogące stanowić podstawę nierównego traktowania, a niemające racjonalnego uzasadnienia z punktu widzenia prowadzonej przez nas działalności”.

Jednocześnie informujemy, że różnicowanie w traktowaniu osób ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny nie stanowi przypadku dyskryminacji.

Regulamin Sklepu oraz Polityka Prywatności (RODO) wraz z Polityką plików “cookies”

REGULAMIN SKLEPU

§ 1 Postanowienia wstępne 

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego pyp.pl/sklep

2. Informacje prezentowane w Sklepie są jedynie zaproszeniem dla Kupujących do składania Sprzedawcy ofert zawarcia umowy sprzedaży towarów prezentowanych w Sklepie i tym samym same w sobie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

3. Dla korzystania ze Sklepu niezbędne jest urządzenie wyposażone w najnowszą wersję przeglądarki internetowej obsługującej pliki cookies oraz Java script z dostępem do sieci Internet, a do składania ofert Sprzedawcy także aktywne konto email..

§ 2 Definicje

1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. Konto użytkownika – nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa) pozwalająca Kupującemu na założenie indywidualnego konta użytkownika w Sklepie.

3. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie poprzez Sklep. 

4. Regulamin – niniejszy regulamin.

5. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę:

 PYP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

UL. WICHROWA 9, 11-042 WOŁOWNO

6. Sprzedawca - PYP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

UL. WICHROWA 9, 11-042 WOŁOWNO, Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS,  NR. KRS: 0000729420 NIP: 7010820369, REGON: 380056204, 

z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł.

7. Zamówienie – oferta zawarcia umowy sprzedaży towaru prezentowanego na stronach Sklepu, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składana Sprzedawcy przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, zawierająca co najmniej: oznaczenie towaru, jego cenę oraz koszt dostawy.

§ 3 Dane kontaktowe 

1. Adres korespondencyjny: PYP.PL SP. Z O. O. ul. Grójecka 78/143, 02-359 Warszawa

2. Adres do zwrotów towaru: PYP.PL SP. Z O. O. ul. Sienna 87 lok U1, 00-815 Warszawa

3. Adres e-mail: firma@pyp.pl

§ 4 Składanie Zamówień

1. Kupujący poprzez Sklep składa Sprzedawcy Zamówienie.

2. W celu złożenia Zamówienia w pierwszym etapie należy dodać właściwy towar do koszyka w Sklepie, a także, jeśli ma to zastosowanie, określić jego parametry (np. rozmiar, sztuki).

3. Sprzedawca umożliwia zakup towaru.

4. Następnie Kupujący wybiera sposób dostarczenia towaru, rodzaj płatności za zamówienie oraz podaje swoje dane (w tym adres do wysyłki zamówienia). 

5. W momencie potwierdzenia przez Kupującego treści Zamówienia, po zaakceptowaniu Regulaminu, następuje złożenie Zamówienia. 

6. W momencie przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę następuje zawarcie umowy sprzedaży towaru na warunkach określonych w Zamówieniu.

7. Przyjęcie Zamówienia następuje w momencie wysłania przez Sprzedawcę do Kupującego wiadomości e-mail o odpowiedniej treści, na adres podany w Koncie użytkownika lub w formularzu zamówienia jeśli Kupujący złożył Zamówienie z pominięciem założenia Konta użytkownika.

8. Przyjęcie Zamówienia przez Sprzedawcę dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub z uzupełnieniem jego treści poczytuje się za nową ofertę i dopiero po jej przyjęciu przez Kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży. 

9. Sprzedawca niezwłocznie ustosunkuje się do otrzymanego Zamówienia.

10. Sprzedawca przekaże Kupującemu potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży przedstawiając dowód zakupu w postaci paragonu lub faktury. 

11. Kupujący może złożyć Zamówienie z wykorzystaniem Konta Użytkownika lub z pominięciem założenia Konta Użytkownika poprzez jednorazowe podanie swoich danych w przeznaczonym do tego formularzu zamówienia w Sklepie.

§ 5 Koszt zamówienia 

1. Ceny podane w Sklepie zawierają podatek VAT. 

2. Na całkowity koszt Zamówienia składa się cena za towar wskazana w opisie towaru oraz koszt jego dostawy wskazany w koszyku podczas składania Zamówienia. Po wybraniu przez Kupującego towaru oraz sposobu jego dostawy Kupujący pozna całkowity koszt Zamówienia, które zamierza złożyć poprzez Sklep. Następnie kupujący przechodzi do płatności.

§ 6 Płatności 

1. Kupujący za przyjęte Zamówienie może zapłacić:

a) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy: 

b) za pośrednictwem platformy płatniczej PayPal,

c) w poszczególnych przypadkach za pobraniem tj. w momencie dostarczenia do Kupującego towaru – brak możliwości wyboru tej formy płatności zostanie wskazany w koszyku,

2. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry - za zakupione towary należy zapłacić w terminie 3 Dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży.

§ 7 Realizacja przyjętego Zamówienia 

1. Na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej towar dostarczany jest za pośrednictwem firm kurierskich, operatora paczkowego (paczkomaty InPost) i Poczty Polskiej.

2. Na termin realizacji przyjętego przez Sprzedawcę Zamówienia składają się: czas potrzebny na wysłanie przez Sprzedawcę towaru, podany w koszyku podczas składania Zamówienia, oraz czas potrzebny na dostarczenie towaru przez:

a) firmę kurierską, który wyniesie od 2 do 4 Dni roboczych,

b) operatora paczkowego (paczkomaty InPost), który nie wyniesie więcej niż 5 Dni roboczych,

c) Pocztę Polską, który nie wyniesie więcej niż 14 Dni roboczych. 

3. Termin realizacji zamówienia w przypadku płatności z góry liczony jest od dnia zapłaty za zamówiony towar. W przypadku płatności z dołu czyli za pobraniem wyznacznikiem realizacji zamówienia jest data zawarcia umowy kupna- sprzedaży. W przypadku płatności z góry za dzień zapłaty uważa się datę wpłynięcia pełnej kwoty wynikającej z zamówienia na konto sprzedawcy.

4. Terminy wskazywane przez Sprzedawcę dotyczą Dni roboczych, zarówno przygotowanie towarów do wysłania jak i ich nadanie odbywa się w Dni robocze.

5. W przypadku, gdy umowa sprzedaży obejmuje kilka towarów przesyłka zostanie wysłana przez Sprzedawcę po skompletowaniu całego zamówienia – tj. najpóźniej w terminie realizacji właściwym dla zamówionego towaru z najdłuższym terminem wysłania zamówienia. 

6. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia towaru zgodnie z opisem przedstawionym na Sklepie Internetowym pyp.pl/sklep

§ 8 Odstąpienie od umowy 

1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży towaru, z zastrzeżeniem § 9 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni, od dnia:

a) w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru;

b) w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno. 

3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w Regulaminie, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (wzór dostępny jest poniżej, może być wysłany pocztą lub przekazany pocztą elektroniczną). Wraz ze zwrotem towaru musi być dostarczone oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

4. Konsument musi skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy - Wzór odstąpienia od umowy w PDF, bezpośredni odnośnik do pobrania: https://pyp.pl/zwrot-formularz.pdf 

5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy Konsument powinien wysłać informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

6. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca otrzymał zwrot nieuszkodzonego towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

8. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres wskazany w § 3 Regulaminu. 

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Jeżeli Konsument złoży oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjmie jego Zamówienie, Zamówienie przestaje wiązać.

§ 9 Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy 

1. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów::

a) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

b) w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c) w których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

d) w których przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

f) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu Kupującego przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

§ 10 Reklamacje 

1. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący ma prawo do reklamowania wadliwego towaru w oparciu o rękojmię uregulowaną przez ustawę Kodeks cywilny z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 w stosunku do Przedsiębiorcy. 

2. W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący będący Konsumentem może, na zasadach oraz w terminach określonych przez Kodeks cywilny,:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny, 

b) w przypadku wady istotnej – złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy,

c) żądać wymiany rzeczy na wolną od wad, 

d) żądać usunięcia wady.  

3. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi drogą elektroniczną lub pisemnie na właściwy adres wskazany w § 3 Regulaminu. 

4. W celu rozpatrzenia reklamacji złożonej na podstawie rękojmi Kupujący w razie potrzeby jest zobowiązany, w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwy towar na adres pocztowy określony w § 3 Regulaminu.

5. Sprzedawca zaleca, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawarte zostały następujące informacje: dane identyfikujące Kupującego, zwięzły opis wady, moment stwierdzenia wady oraz żądanie reklamacyjne Kupującego.

6. Każde zalecenie Sprzedawcy, które znajduje się w Regulaminie ma w stosunku do Konsumenta jedynie charakter niewiążącej wskazówki, z której Konsument może, ale nie musi skorzystać. Nieskorzystanie przez Konsumenta z zaleceń Sprzedawcy w żadnym stopniu nie wpływa na prawa Konsumenta, a w szczególności nie wpływa na uprawnienia związane z rękojmią.

7. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu należy zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w § 3 Regulaminu.

8. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni.

§ 11 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Konsument ma możliwość skorzystania m.in. z:

a) Mediacji prowadzonej przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej;

b) Pomocy stałych polubownych sądów konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej,

c) Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

§ 12 Dane osobowe 

1. Administratorem danych osobowych Kupujących przekazanych Sprzedawcy w związku ze Sklepem jest Sprzedawca.

2. Kupujący składając Zamówienie, w tym zakładając Konto użytkownika, dobrowolnie podaje swoje dane osobowe. Podanie danych osobowych jest jednak konieczne do zrealizowania zamówienia oraz świadczenia przez Sprzedawcę wymienionej usługi (Konto użytkownika). Podane przez Kupującego dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji umowy.

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).

4. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę określa polityka prywatności dostępna pod adresem: https://pyp.pl/polityka-prywatnosci.pdf

§ 13 Postanowienia końcowe 

1. Umowa sprzedaży zawierana w oparciu o niniejszy regulamin dotyczy konkretnego i jednorazowego zamówienia - jest zawierana w celu i na czas jego realizacji. Każde zamówienie wymaga osobnej akceptacji Regulaminu.

2. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.

3. Umowy zawierane w związku ze Sklepem zawierane są w języku polskim.

Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.pyp.pl/sklep

Informacje ogólne 

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług zakupu towaru poprzez Sklep Internetowy www.pyp.pl/sklep

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest PYP.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,

UL. WICHROWA 9, 11-042 WOŁOWNO, Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy KRS,  NR. KRS: 0000729420 NIP: 7010820369, REGON: 380056204, 

z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł.

3. Zgodnie z RODO oraz w trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Sklep Internetowy realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach w następujący sposób: Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje, Poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”],

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego  formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.

Podstawa przetwarzania:

8. Umowa sprzedaży lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

9. Ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO)

10. Twoja zgoda wyrażona w Sklepie - jeśli zdecydujesz się na jej wyrażenie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO)

11. Umowa o świadczenie usług lub działania podejmowane na Twoje żądanie, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

12. Nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

13. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z wyjątkiem sytuacji opisanej w punkcie 18, niniejszej polityki prywatności, niezbędnej do prawidłowego przyjęcia oraz realizacji zamówienia w sposób etyczny i zgodny z obowiązującym prawem. 

14. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 

15. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

16. Pamiętaj, że zgodę w każdej chwili możesz odwołać. Przetwarzanie danych do momentu cofnięcia przez Ciebie zgody lub do momentu zakończenia dochodzenia, ustalenia lub obrony ewentualnych roszczeń oraz innych sytuacjach przewidzianych prawem nadrzędnym nad niniejszą polityką prywatności, pozostaje zgodne z prawem.

Okres przetwarzania

17. Twoje dane będziemy przetwarzać tylko przez okres, w którym będziemy mieć ku temu podstawę prawną, a więc do momentu, w którym:

* Przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący nas do przetwarzania Twoich danych, ustanie możliwość dochodzenia roszczeń związanych z umową zawartą przez Sklep przez Strony lub cofniesz zgodę na przetwarzanie danych.

* Organom nadzorującym, organom władzy i innym osobom trzecim; w przypadku gdy jest to niezbędne dla realizacji celów wskazanych powyżej oraz wypełnienia obowiązków nałożonych prawem, Dane osobowe mogą być przekazywane organom nadzorującym, sądom i innym organom władzy (np. organom podatkowym i organom ścigania), niezależnym doradcom zewnętrznym (np. audytorom) lub podmiotom udzielającym świadczeń.

* Podmioty takie będą zobowiązane na mocy zawartych z PYP.PL SP Z O.O. umów do stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, technicznych i organizacyjnych, aby chronić Dane osobowe oraz przetwarzać je wyłącznie zgodnie z instrukcjami przekazanymi przez PYP.PL SP Z O.O.

18. PYP.PL SP Z O. O. może przekazywać Państwa Dane osobowe w celach przyjęcia, realizacji, dostarczenia lub zwrotu zamówienia podmiotom takim jak: banki, firmy windykacyjne, podmioty świadczące usługi księgowe, spółki świadczące usługi pocztowe i kurierskie.

19. Polityka plików “cookies” serwisu Sklep Internetowy www.pyp.pl/sklep

1. Poprzez piki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do:

* Możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu

* Dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę

* Do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji użytkownika. 

* Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. 

* W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego

* Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę “cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia użytkownika. 

* Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

*  Przykładowe opcje edytowania w popularnych przeglądarkach: 

* Mozilla Firefox: www.support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka

* Internet Explorer: www.support.microsoft.com/kb/278835/pl

* Google Chrome: www.support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

* Safari: www.safari.helpmax.net/pl/oszczedzanie-czasu/blokowanie-zawartosci/

* Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.